...

Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten die beschikbaar zijn op de website https://vvater.com (de “Service”) die wordt beheerd door VVater (“wij”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle voorwaarden en bepalingen hierin en alle andere regels en beleidsregels die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd en kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services opent of gebruikt. Door enig deel van onze Services te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendommen van VVater of derden over van VVater naar jou, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendommen zullen (tussen de partijen) uitsluitend blijven berusten bij VVater en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kun je gebruikmaken van services, producten, software, embeds of applicaties van derden (“Services van derden”).

Als u Services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Het gebruik van diensten van derden is op eigen risico en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of diensten van derden.
  • Je erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze Services een account is vereist, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of zodra u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw VVater-account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Onze Services worden geleverd op basis van “AS IS” en “AS AVAILABLE”. VVater en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch VVater, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via onze Diensten.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten.

De juiste rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services zijn de staats- en federale rechtbanken in de Verenigde Staten.

Veranderingen

VVater behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

Als we wijzigingen aanbrengen die van wezenlijk belang zijn, laten we u dit weten via een bericht op onze website of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke periode aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven kennisgevingstermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.